De wet op de 10 jarige aansprakelijkheid zal van kracht zijn dd 1 juli 2018.  Deze verplicht de aannemer, architect of ander dienstverlener in de bouw een verzekering af te sluiten die hun 10 jarige aansprakelijkheid dekt.

Waarom dergelijke polis?

De wet is er gekomen ter bescherming van de bouwheer voor schade die te wijten is aan ernstige gebreken tijdens de bouwfase of renovatie, waardoor de stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar komt. Tevens beschermd de verzekering u als bouwbedrijf, architect, … tegen de soms zeer hoge kosten die gepaard gaan met de wederopbouw van het getroffen gebouw.

10 jarige informatie fiche

 

De verzekeringsplicht is enkel voor werken die betrekking hebben tot een woning (huis, appartement, studentenverblijf, bejaardentehuis,…) waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht is. Tevens moeten de werken aan de gesloten ruwbouw gelinkt zijn. Het gaat bijvoorbeeld om werken aan funderingen, muren, daken,… Voor andere bouwwerken kan er natuurlijk ook vrijwillig een polis worden afgesloten. 

Het gemakkelijkst en waarschijnlijk ook het goedkoopst is dat er slechts 1 polis voorzien wordt per werf.  Het is dan ook aangewezen dat de bouwheer of hoofdaannemer de polis onderschrijft voor de ganse werf. Hierin laat hij alle aannemers en onderaannemers mee opnemen. Op die manier wordt discussie tussen verzekeringsmaatschappijen uitgesloten.  Tevens zal er bij eventuele gedeeltelijke aansprakelijkheid slechts 1 vrijstelling worden toegepast.

Een individuele polis waarbij iedere aannemer zijn eigen werken verzekerd kan natuurlijk ook afgesloten worden.

De wet voorziet dat het verzekerde bedrag nooit lager mag liggen dan de heropbouwwaarde. Indien de heropbouwwaarde hoger is dan  500.000€ (ABEX 654) moet er minimum 500.000€ (ABEX 654) verzekerd worden.

Schade onder de 2.500€ (ABEX 654) wordt niet vergoed en blijft ten laste van de verzekerde.

Een verzekeringsattest moet worden afgeleverd aan de bouwheer, de aannemer en aan de architect VOOR de werken starten. Indien het attest niet aanwezig is dient de architect dit op te eisen.  Zo nodig kan hij de werken weigeren aanvang te nemen. De aannemer zelf zal, in het kader van de werfmeldingsplicht, het attest moeten overmaken aan de RSZ.

Het niet na-leven van de verplichting tot het nemen van een polis 10 jarige aansprakelijkheid, kan bestraft worden met een strafrechtelijke boete van 208€ en 80.000€,

De premie wordt bepaald aan de hand van een in te vullen vragenlijst. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst zullen wij de markt onderzoeken om u een zo gunstig mogelijk aanbod te kunnen doen.

Vragenlijst 10-jarige aansprakelijkheid